previous arrow
next arrow
Slider

Історія кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій УІПА

ІНЖЕНЕРНА ПЕДАГОГІКА У ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Комп’ютеризація. Розвиток і модернізація лабораторної бази. Нова спеціальність (2005- 2018 рр.)

Усі роки своєї діяльності кафедра цілеспрямовано розв’язувала завдання комп’ютеризації навчального процесу, враховуючи зростаючу роль комп’ютерів в умовах експлуатації енергоблоків ТЕС і АЕС, на сьогодні кафедра має сучасний комп’ютернийклас, який підключений до мережі Internet.

Основні напрямки використання комп’ютерної техніки на кафедрі:

1) розв’язання прикладних задач з розрахунків режимів основного і допоміжного теплоенергетичного устаткування ТЕС і АЕС. З цією метою з усіх дисциплін кафедрою розроблено програмне забезпечення для теплових, теплогідравлічних, міцнісних та екологічних розрахунків теплоенергетичного обладнання. Програмне забезпечення використовується при проведенні лабораторного практикуму, контрольних робіт, курсового та дипломного проектування, а також для математичного моделювання технологічних процесів, які перебігають у реальних енергетичних об’єктах.

Так наприклад, на кафедрі створена імітаційна модель турбоустановки ТЕС для вивчення впливу основних параметрів і структури теплової схеми на техніко-економічні показники роботи турбоустановки ТЕС або АЕС. Також, для оцінок характеристик продуктів газифікації вугілля та основних параметрів обладнання при внутрішньоцикловій газифікації вугілля на ТЕС на кафедрі створено пакет прикладних програм. Розрахунок характеристик топки котла при спалюванні вугілля також проводиться за допомогою пакета прикладних програм.

2) широке впровадження у навчальний процес навчальних програм з метою вивчення конструкцій, умов роботи, технології експлуатації і ремонту, можливості модернізації та реконструкції теплоенергетичного обладнання, систем автоматизованого управління технологічними процесами;

3) вивчення студентами сучасних програмних комплексів (AUТOCAD та ін.) Для систем автоматизованого проектування елементів турбоустановок.

Лабораторна база кафедри ТЕ та ЕТ 

Розвиток та модернізація лабораторної бази кафедри ТЕ та ЕТ за більше ніж 50 років своєї історії, завжди залишалися одними з найбільш пріоритетних завдань для її колективу. Так склалося, що в структурі УІПА до кафедри неодноразово приєднувалися близькі за спеціалізацією загально-інженерніабо спеціалізовані кафедри та інші структурні одиниці. Як наслідок, вже багато років на кафедрі крім суто теплоенергетичних дисциплін викладачі читають курси базових для кафедри дисциплін теплоенергетичного профілю. Природно, це зумовило і характер лабораторної бази кафедри.

На сьогодні лабораторні роботи забезпечують повне охоплення ключових розділів курсів теплоенергетичних спеціальностей, в тому числі і такі, що формують базові уявлення щодо відповідних дисциплін. Тому в лабораторіях кафедри представлені як установки та стенди для моделювання та дослідження процесів у теплоенергетичному обладнанні ТЕС, так і лабораторної роботи, у яких на класичних фізичних моделях повторюються експерименти Фур’є, Бернуллі, Клапейрона, Жуковського, Рейнольдса, Прандтля та ін.

На кафедрі студенти такожвиконують доволі великий цикл лабораторних робіт з технічних засобів контролю та автоматизації теплоенергетичних процесів, включаючи контроль складу газів, що йдуть, на діючому обладнанні ТЕС (провідний викладач – доц. Промоскаль В.І.). Великий внесок у розвиток лабораторної бази з вказаної тематики і з інших напрямків теплоенергетики зробив зав. лабораторії В.В. Червоний.

За останні 10 років практично всі лабораторні роботи з технічної термодинаміки та теплопередачі, тепломасообміну, гідравлічних систем татрубопровідного транспорту автоматизовані, а експерименти, у яких моделюються перехідні (нестаціонарні) режими, переведені на цифрові вимірювальні системи та комп’ютерну обробку даних.Крім того, проведена модернізація всіх робіт щодо відповідності їх сучасним вимогам ергономіки, дизайну й наочності. Основний обсяг  створення і модернізації лабораторної бази з цих спеціальностей виконаний беззмінним завідувачем лабораторії Соловйовим М. Т., внесок якого у її створення важко переоцінити. Саме його зусиллями кожна робота повністю відповідає вимогам техніки безпеки, причому реалізовані технічні рішення (активні системи захисту), виключають у принципі небезпечні режими роботи обладнання, навіть у випадках навмисного порушення студентами необхідних за правилами умов.

Керували цією модернізацією провідні викладачі відповідних дисциплін, у тому числі проф. Канюк Г.І, доц. Андрєєв О.В., доц. Гулей О.Б., доц. Загребельна Л.І.

te2 (7)

Схема лабораторної роботи з дисципліни «Енерго- та ресурсозбереження»

У зв’язку з актуальністю проблеми енергозбереження в енергетиці, у 2011 р на кафедрі була створена лабораторія енерго- і ресурсозберігаючих технологій, у якій студенти досліджують роботу фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії та теплових насосів, систем теплоізоляції і заощадження тепла, систем захисту від розкрадання електричної енергії, знайомляться з технологічними аспектами енергозбереження на ТЕС та АЕС. Усі ці лабораторні роботи виконані руками студентів, працюючих в центрі науково-технічної творчості «Учтехніка», який очолює доц. А.М. Чернюк.

te2 (8)

Загальний вид обладнання лабораторних робіт по курсу термодинаміки

З відкриттям у 2011 р спеціальності 6.010104 «Професійна освіта. Нафтогазова справа» на кафедрі було створено відповідний цикл лабораторних робіт, у якому на моделях і прототипах сучасного обладнання систем транспортування та зберігання нафти і газу, студенти виконують контроль основних технічних і технологічних характеристик цього обладнання. При цьому студенти отримують навички роботи на реальному обладнанні транспорту нафти і газу.

te2 (9)

Універсальний гідравлічний стенд для проведення експериментальних досліджень та лабораторної робіт

Усього на сьогоднішній день на кафедрі ТЕ та ЕТ діють наступні лабораторії:

  • лабораторія теоретичних основ теплоенергетики та енергозбереження;
  • лабораторія гідравлічних систем і трубопровідного транспорту;
  • лабораторія теплоенергетичних установок електростанцій;
  • лабораторія технічних засобів контролю та автоматизації теплоенергетичних процесів;
  • лабораторія енерго- і ресурсозберігаючих технологій.

te2 (10)

Експериментальний стенд лабораторної роботи «Гідротаран»

У жовтні 2010 р кафедру очолив д. т. н., проф. Г.І. Канюк. У тому ж році кафедру ТЕУ-ТЕС та АЕС було перейменовано у кафедру теплоенергетики та енергозберігаючих технологій (ТЕ та ЕТ).

На цей час у порядку денному енергетичної галузі вже звичною стала проблема енергоносіїв, розв’язання котрої має комплексний характер та істотно залежить від професійної компетенції інженерно-технічних кадрів, зайнятих у нафтогазовому секторі. Для інноваційного розвитку цього високотехнологічного сектора необхідна безперервна та всебічна освіта працівників усіх рівнів та кваліфікації з метою забезпечення їхніх належних професійних якостей.

te2 (11)

Обладнання для зберігання і перекачування нафти

Звідси особливої актуальності набуває наявність у галузі і, відповідно, діяльність таких фахівців, які володіли б не тільки необхідними технічними знаннями, а й розумінням психічних особливостей їхнього засвоєння, вміннями викликати цікавість тих, хто навчається,до них, вміннями передати ці знання.

Виходячи з вищевикладеного, з ініціативи Г.І. Канюка на кафедрі ТЕ та ЕТ було розпочато навчання студентів за напрямом підготовки «Професійна освіта. Нафтогазова справа». Цей напрямок забезпечує базовий рівень вищої освіти бакалаврів для потреб промислових підприємств нафтогазової галузі в цілому, а також майстрів виробничого навчання в галузі освіти, методистів для закладів професійно-технічної освіти (професійно-технічні училища, ліцеї, технікуми), підприємства газо- та нафтодобувного і газо- та нафтопереробного комплексів. Профіль підготовки – «Трубопровідний транспорт, його експлуатація та обладнання». Також на кафедрі проводиться навчання фахівців і магістрів з цього напрямку і профілю підготовки.

Врешті-решт випускники отримують комплексну синтетичну кваліфікацію «Інженер-технолог, викладач дисциплін нафтогазової справи».

На сьогоднішній день спеціальність «Професійна освіта. Нафтогазова справа» на кафедрі ТЕ та ЕТ повністю укомплектована високопрофесійним професорсько-викладацьким складом, забезпечена необхідною навчально-методичною літературою та сучасною лабораторною базою.