151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Сучасне виробництво сьогодні неможливе без автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кожне виробниче підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні новітніх інформаційних технологій,сучасних систем управління у виробничий процес та підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні це реалізувати. Сфера діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій охоплює майже всі галузі промисловості України. Автоматизація в сучасному суспільстві визначає інноваційний розвиток усіх сфер людської діяльності. Мікропроцесорними засобами автоматизації оснащені автомобілі та побутова техніка, машинобудівне та торгівельне обладнання. Комплексна автоматизація сучасних виробництв у всіх галузях промисловості об’єднує в своєму складі промислові комп’ютери, компоненти зв’язку та локальні мережі, системи комп’ютерного регулювання і управління технологічними процесами і верстатами, системи візуалізації і машинного зору, програмне забезпечення. У високо розвинутій науково-виробничій Україні, яка володіє великими природними та трудовими ресурсами, не можна обійтись без наукових, науково-технічних та науково-педагогічних кадрів, які володіють методами та програмними засобами моделювання, проектування, керування складними організаційно-технічними об’єктами, інформаційними технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації, вміннями розробляти прикладне програмне забезпечення різного призначення для систем автоматизації. Все вищезгадане зумовлює потребу у підготовці магістрів за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Проблема підготовки професіоналів вищезазначеної спеціальності актуальна саме зараз, коли конкуренція ринку постійно вимагає реформування, як у сфері освіти, так і у сфері промислового виробництва.

Молодший бакалавр

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації. Молодший бакалавр, молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців
Особливості програми Особливістю є проходження практик на передових підприємствах енергетичної та машинобудівної галузі, які експлуатують системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології. Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону дозволяє викладати сучасні технології щодо створення та експлуатації систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованого управління на реальних прикладах з урахуванням сучасних технологій.
Придатність до працевлаштування Працевлаштування у сфері проектування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінській, інженерно-економічній та в комерційній діяльності. На промислових підприємствах, які випускають засоби виміру, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності для виконання проектування і експлуатації засобів автоматизації і систем управління. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010: – технічний фахівець в галузі автоматизації; – технік з автоматизації виробничих процесів; – технік з метрології; – технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; – технік-оператор електронного устаткування; – технік — програміст; – технік з системного адміністрування; – контролер електромонтажних робіт; – майстер з ремонту приладів та апаратури; – технік — електрик.

Бакалавр

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології — це спеціальність, за якою здійснюється підготовка фахівців з комп’ютеризованих систем управління, технічних та програмних засобів автоматики і автоматизації технологічних процесів на виробничих підприємствах, на транспорті та у побуті. При проектуванні, реалізації та впровадженні сучасних засобів автоматики та автоматизації використовуються комп’ютерно-інтегровані технології.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації. Освітній ступінь «бакалавр», бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Тип диплому Диплом бакалавра, термін навчання 3 роки 10 місяців

Особливості програми Проходження практик на передових підприємствах, які експлуатують системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології. Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону. Практична підготовка при виконанні реальних кваліфікаційних проектів на діючих підприємствах. Інтеграція знань з перспективних напрямків проектування систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій. Підготовка висококваліфікованих фахівців на високому методичному та професійному рівні

Придатність до працевлаштування Працевлаштування у сфері проектування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінській, інженерно-економічній та в комерційній діяльності. На промислових підприємствах, які випускають засоби виміру, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності для виконання проектування, експлуатації і наукових досліджень засобів автоматизації і систем управління. Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, випускники з професійною кваліфікацією «Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» можуть працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: 3114 – технік обчислювального (інформаційно-обчислю-вального) центру; 3114 – технік із конфігурованої комп’ютерної системи; 3115 – технік з автоматизації виробничих процесів; 3115 – технік з експлуатації та ремонту устаткування; 3119 – технік з налагоджування та випробувань; 3121 – технік-програміст; 3121 – фахівець з інформаційних технологій; 3121 – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; 3121 – фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

Магістр

Автоматизоване управління технологічними процесами  – це система, яка забезпечує в реальному часі управління процесом одержання різноманітних речовин за заданими технологічними і техніко-економічними критеріями.

Освітня програма передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для проектування, розробки та експлуатації автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують знання з розробки, зокрема, інформаційного, математичного та програмного забезпечення,  монтажу та експлуатації систем автоматизації, моделювання та оптимізації систем управління, розробки розподілених систем та промислових мереж, створення сучасних інформаційних технологій управління тощо

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації. Освітній ступінь «магістр». Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Тип диплому Диплом магістр, термін навчання 1 рік 4 місяця

Особливості програми Проходження практик на передових підприємствах, які експлуатують системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології. Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону. Практична підготовка при виконанні реальних кваліфікаційних проектів на діючих підприємствах. Інтеграція знань з перспективних напрямків проектування систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій. Підготовка висококваліфікованих фахівців на високому методичному та професійному рівні.

Придатність до працевлаштування На промислових підприємствах, які випускають засоби виміру, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності для виконання проектування, експлуатації і наукових досліджень засобів автоматизації і систем управління. Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, магістри зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» можуть займати посади: 2131.2  Інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики. 2131.2  Конструктор комп’ютерних систем  2131.2  Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом. 2131.2 Інженер з комп’ютерних систем.  2139.2 Експерт з управління інформаційними технологіями. 2145.2 Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів. 2149.1 Науковий співробітник (галузь інженерної справи). 2149.1 Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи). 2310.2 Викладач вищого навчального закладу. 2419.2  Професіонал з інноваційної діяльності. 2419.2 Фахівець з ефективності підприємництва.