На кафедрі ТЕЕТ традиційно виконувались і виконуються держбюджетні і госпдоговірні науково-дослідні роботи з підвищення техніко-економічної ефективності, енерго- і ресурсозбереження, надійності, екологічності, безпеки та подовження термінів експлуатації теплоенергетичного обладнання теплових і атомних електростанцій та інших об’єктів паливно-енергетичного комплексу (зокрема нафто- і газоперекачувальних станцій).

        Багаторічна співпраця з Харківським науково-дослідницьким інститутом комплексної автоматизації, який протягом тривалого часу очолював Михайло Олександрович Дуель (доктор технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація процесів керування, працював за сумісництвом професором кафедри ТЕЕТ) дало поштовх розвитку на кафедрі наукових досліджень за відповідним напрямком.

          У 2010 році, після того, як кафедру очолив Геннадій Іванович Канюк (доктор технічних наук зі спеціальності «Автоматизація процесів керування», професор кафедри теплоенергетики та енергозбереження), напрямок автоматизації теплоенергетики став основним у науковій діяльності кафедри.

Основний науковий напрямок кафедри

       Енергозберігаючі автоматизовані системи керування енергетичними об’єктами і процесами

Науковий керівник – д.т.н., проф. Канюк Г.І.

       В рамках означеного напрямку розроблено загальну наукову концепцію створення енергозберігаючих автоматизованих систем керування, математичні моделі основних енергетичних об’єктів (парових котлів, парових турбін, нагнітачів, систем низькопотенційного комплексу), цільові функції і методи мінімізації енергетичних втрат, методи побудови еталонних моделей синтезу енергозберігаючих алгоритмів керування, методи динамічного аналізу і оптимізації комплексних енергетичних об’єктів. Виконано теоретичні розробки енергозберігаючих систем керування для низки конкретних енергетичних об’єктів (нагнітачі, парові котли, системи низькопотенційного комплексу).

За науковим напрямком опубліковано 10 наукових монографій, більше 50 наукових статей (у тому числі у науковометричних базах Scopus і Web of Science), отримано більше 10 охоронних документів, захищено 6 кандидатських дисертацій, підготовлено 1 докторську дисертацію.

Основний зміст напрямку

Синтез енергозберігаючих автоматизованих систем керування, що забезпечують в реальному часі мінімізацію сумарних втрат енергії в енергетичних об’єктах і системах.

 

Мінімізація втрат енергії досягається забезпеченням таких режимів роботи об’єктів, які максимально наближуються до режиму еталонних моделей, побудованих на принципах мінімізації функцій енергетичних втрат з урахуванням реальних технологічних обмежень. Еталонні моделі функціонують у реальному часі у мікропроцесорних системах автоматичного керування, за їх параметрами синтезуються енергозберігаючі алгоритми керування, які формують і видають на регулюючі органи об’єктів відповідні керуючі дії.

Застосування систем такого класу дозволяє суттєво підвищити енергоефективність об’єктів за рахунок мінімізації сумарних енергетичних втрат без значних капітальних витрат на реконструкцію, шляхом ефективного використання внутрішніх резервів енергозбереження.

                             2015

                            Статті у фахових виданнях

 1. Нечуйвітер М. М., Шелепов І. Г. Підвищення надійності експлуатації живильних насосів деаераційних установок паротурбінних блоків електростанції // Вісник НТУ «ХПІ»: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2015. №15. – С.151 – 155
 2. Канюк Г. І., Близниченко О. М., Мезеря А. Ю., Мельников В. Є., Бабенко І. А. Прецизійні системи автоматичного регулювання // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2015. — № 11. – С. 12 – 27.
 3. Канюк Г. И., Мезеря А .Ю., Мельников Г. И. Прецизионная система автоматического регулирования гидротурбин // Вісник НТУ «ХПІ»: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2015. №17. – С.91 – 96
 4. Дуєль М. А., Канюк Г. И., Фурсова Т. Н. Автоматизированное управление энергоблоком ТЭС в нестационарных режимах // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2015. — №5. – С. 36 – 44.
 5. Фурсова Т. Н. Напряженно – деформированное состояние бандажей рабочих лопаток паровых турбин // Машиностроение, 2015, №15. — С. 92 – 96.
 6. Канюк Г.І., Мезеря А.Ю., Близниченко Е.Н. Математическое моделирование систем регулирования турбогенераторных установок // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – Сумы. –2015. –№2(40). –С. 27-31.
 7. Игуменцев Е.А., Прокопенко Е.А. Магнитная и электрическая энергия заряженного гироскопа // Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков, ХАИ, 2015. №10 (127) С. 86-90.
 8. Канюк Г.І., Мезеря А.Ю., Фокина А.Р., Бабенко И.А. Модель энергосберегающего управления низкопотенциальным комплексом электростанций по оптимуму расхода циркводы // Молодий Вчений. – Суми. –№6(21). –2015. – С.27-31.
 9. Канюк Г.І., Мезеря А.Ю., Фокина А.Р., Бабенко И.А. Определение оптимального расхода циркуляционной воды в конденсаторах тепловых и атомных электростанций // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. –№6(137). –2015. –С.12-19.
 10. Антоненко Н.С. Обгрунтування основних вимог до захисних пристроїв бортових радіотехнічних телекомунікаційних систем від потужних електромагнітних випромінювань // Наука і техніка повітряних сил збройних сил України. наук. журн. / Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Харків, 2015. №2 (19), С. 88 -91.
 11. Антоненко Н.С., Прокопенко Е.А. Метод защиты бортовых радиотехнических и телекоммуникационных систем от мощных электромагнитных излучений // Системи озброєння і військова техніка. Науковий журнал. – Харків, наук. журн. / Харк. ун-т Повітряних Сил. ім. І. Кожедуба. – Харків: 2015. №2(42) С. 56 – 60.
 12. Антоненко Н.С., Прокопенко Е.А. Метод защиты бортовых радиотехнических и телекоммуникационных систем от мощных электромагнитных излучений // Системи озброєння і військова техніка. Науковий журнал. – Харків, наук. журн. / Харк. ун-т Повітряних Сил. ім. І. Кожедуба. – Харків: 2015. №2(42) С. 56 – 60.
 13. Еремина Н. С., Самсонов Ю. В., Сотников А. М. Анализ условий и требований к получению информации о поверхности визирования при формировании базы данных и подготовке эталонных изображений. Системи управління, навігації та зв’язку : зб. наук. пр. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. Полтава, 2015. № 4 (36). С. 66–69.
 14. Еремина Н. С., Самсонов Ю. В., Сотников А. М. Обобщенная модель изображений поверхности визирования для представления в базах данных. Системи управління, навігації та зв’язку : зб. наук. пр. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. Полтава, 2015. № 3 (35). С. 77–79.

                         

                                     Статті у зарубіжних виданнях

 1. Антоненко Н.С. Прохождение одиночного СВЧ импульса через газовую среду // Научные известия НТСМ. Болгария, Созопол: 2015. №2 (165), июнь 2015. С. 54-57.
 2. Игуменцев Е.А., Прокопенко Е.А. Техническая диагностика двигателя // Научные известия НТСМ. Болгария, Созопол: 2015. №2 (165), июнь 2015. С. 365-368.

                                 

                                2016

                  Статті у зарубіжних виданнях

 1. Антоненко Н.С., Прокопенко Е.А. Метод защиты от мощных электромагнитных излучений // Научные известия НТСМ. Болгария, Созопол: 2016. №1 (187), июнь 2016. (ISSN 1310-3946) С. 78-80.
 2. Игуменцев Е.А., Прокопенко Е.А. Вибродиагностика газоперекачивающего агрегата // Научные известия НТСМ. Болгария, Созопол: 2016. №1 (187), июнь 2016. (ISSN 1310-3946) С. 90-93.
 3. Канюк Г.И., Мезеря А.Ю., Фурсова Т.Н. Оптимизация режимов работы низкопотенциальных комплексов ТЭС по критерию минимума энергетических потерь // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland) #6, –2016. Сzesc 2. –р.108-111.

Статті у фахових виданнях

 1. Канюк Г.И., Бабенко И.А., Мезеря А.Ю., Козлова М.Л., Сук И.В. Унифицированная структура прецизионных быстродействующих систем энерго-и ресурсосберегающего автоматического управления и регулирования // Проблемы машиностроения. –Харьков: ИПМаш. –№2, Том19 – 2016. С.58-67.
 2. Канюк Г.И., Мезеря А.Ю., Бабенко И.А., Козлова М.Л., Сук И.В. Общая унифицированная структура и последовательность концептуальной разработки прецизионных систем автоматического управления и регулирования // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. –№38(371). –2016. С.110-126.
 3. Мезеря А.Ю. Усовершенствование системы автоматической подачи твердого топлива и активатора горения в топку котла тепловых электростанций // Інтегровані технології та енергозбереження. –Харків. –№2. –2016. – С. 71-76
 4. Сотніков О.М., Таршин В.А., Єрьоміна Н. С. Формування вирішальної функції кореляційно-екстремальних систем навігації за критерієм максимуму узагальненого коефіцієнта взаємної кореляції // Збірник наукових праць «Вісник Національного технічного університету «ХПІ»»/ Н. С. Єрьоміна, О. М. Сотніков, В. А. Таршин – Х., 2016. – No50(1222) — С. 68-73.
 5. Игуменцев Е.А., Прокопенко Е.А. Равновесие сил сжатия-отталкивания в заряженном гироскопе // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2016. – № 7 (134). –ISSN 1727-7337. С 84-90.
 6. Канюк Г.И., Мезеря А.Ю., Сердюк А.В., Бабенко И.А. Опыт применения активатора горения «АР-ГЕН-Ф» на блоке 200 МВт Змиевской ТЭС // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. –№1(144). –2016. – С.47-55.
 7. Канюк Г.И., Бабенко И.А., Козлова М.Л., Сук И.В., Мезеря А.Ю. Об общих научных подходах к созданию унифицированных прецизионных энергосберегающих АСУ ТП // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. –№2(145). –2016. – С. 20-32.
 8. Канюк Г.І., Козлова М.Л., Бабенко І.А., Сук І.В. Теоретичні та методичні засади уніфікації інформаційного змісту питань складу та створення прецизійних енергозберігаючих АСУ ТП // Інтегровані технології та енергозбереження. –№1. –2016. – С. 7-12.
 9. Канюк Г.И., Мезеря А.Ю., Сук И.В. Математическое моделирование парового котла для задач энергосберегающего управления // Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник. –Київ: НТУУ “КПЇ”, 2016. –№2(29). –С. 52-66.
 10. Нечуйвітер М. М. Вибір оптимальних режимних параметрів теплофікаційних установок парових турбін конденсаційно-теплофікаційного типу // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016.– № 8(1180). – 94-99 С.
 11. Фурсова Т. М. Дослідження напруженого стану робочих лопаток парових турбін та підвищення їх експлуатаційної надійності // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 8(1180). – 143-148 С.
 12. Нечуйвітер М. М. Підвищення техніко-економічної ефективності експлуатації паротурбінної установки К-120-6,4 блока ПГУ-345 // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 9(1181). – 101-107 С.
 13. Мезеря А. Ю. Оптимизация режимов работы котлов ТЭС по критерию минимума энергетических потерь // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 10(1182). – 72-77 С.
 14. Канюк Г. І., Андреєв О. В., Чернюк А. М., Князєва В. М. Аналіз засобів регулювання параметрів насосних агрегатів магістральних нафтопроводів України // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 10(1182). – 85-92 С.
 15. Гулей О. Б., Ключка Е.П. Оценка влияния зольности угля на температуры в топке котла ТПП-312 при переходе к непроектным твердым топливам // Інтегріровані технології та енергозбереження, Х., — 2016. — № 1. – С. 11-24.
 16. Канюк Г.И., Мезеря А.Ю., Сердюк А.В., Бабенко И.А. Опыт применения активатора горения «АР-ГЕН-Ф» на блоке 200 МВт Змиевской ТЭС // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. –№1(144). –2016. –С.47-55.
 17. Канюк Г.И., Мезеря А.Ю., Андреев А.В., Близниченко Е.Н., Князева В.Н. Автоматизация испытаний насосов // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. –№1(144). –2016. — С.28-33.
 18. Бикова Т.И., Шелепов И. Г. Реновация турбоустановки путем выбора оптимального вакуума // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. –№12(143). –2015. –С.26-33.
 19. Кобец Е. В., Загребельная Л. И. Краткая нестационарная математическая модель стабилизатора режима непрямого действия // Інтегріровані технології та енергозбереження, Х., — 2016. — № 1. – С. 33-26
 20. Єрьоміна Н. С., Сотников О. Н., Таршин В. А. Формування вирішальної функції кореляційно-екстремальних систем навігації за критерієм максимуму узагальненого коефіцієнта взаємної кореляції. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко- технологічні системи та комплекси : зб. наук. пр. Харків, 2016. № 50 (122). С. 68–73.

2017

Зарубіжні видання

 1. Антоненко Н.С., Прокопенко Е.А. Исследование подвижности заряженных частиц в газовом разряде // Научные известия НТСМ. Болгария, Созопол: 2017. №1 (216), июнь 2017. С. 151-154. (ISSN 1310-3946)
 2. Игуменцев Е.А., Прокопенко Е.А. Критерий оценки структурного состояния металла газопровода // Научные известия НТСМ. Болгария, Созопол: 2017. №1 (216), июнь 2017. С. 155-159.

Статті у фахових виданнях:

 1. Загребельная Л.И., Кобец Е.В. Исследование термодинамических параметров газоструйного газогенератора с предварительным подогревом воздуха // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – №1. С.46 – 52.
 2. Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Тютюн Р. В., Алфьоров Ю. О., Власов А. О. Розробка нейромережевої системи управління трьохмасовою електромеханічною системою // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. — Харків: ХУПС МО України. — 2017. – №1(147). — С.62-68.
 3. Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Тютюн Р. В., Алфьоров Ю. О., Власов А. О. Синтез нейрорегулятора NN Predictive Controller для управління трьох масовою електромеханічною системою // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. — Харків: ХУПС МО України. — 2017. – №3(149). — С.88-95.
 4. Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Томаш В. В., Підлісний О. О. Нечітка система управління двомасовою електромеханічною системою // Системи озброєння і військова техніка. Науковий журнал. — Харків: ХУПС МО України — 2016. — №4(48). — С.88-94.
 5. Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Томаш В. В., Підлісний О. О. Синтез Fuzzy регулятора для управління двомасовою електромеханічною системою // Системи озброєння і військова техніка. Науковий журнал. — Харків: ХУПС МО України — 2017. — №1(49).
 6. Канюк Г.И., Мезеря А.Ю., Сук И.В., Бабенко И.А. Резервы энергосбережения при автоматизированном управлении мощными вентиляторами парових котлов электростанций // Проблеми загальної енергетики. –Київ: «Інститут загальної енергетики» НАНУ. –№1(48) –2017. –С. 67-73.
 7. Промоскаль В., Заруба В., Близниченко О., Будко В. Прикладні аспекти неметричних шкал вимірювання в енерготехнології вугільних енергоблоків ТЕС // Метрологія та прилади, 2017, № 3(65). – С. 52 – 64.
 8. Игуменцев Е.А., Прокопенко Е.А. Магнитная индукция электрически заряженного гироскопа // Авиационно-космическая техника и технология, 2017, №9(144) С. 131-134.
 9. Сотніков О. М., Таршин В. А., Єрьоміна Н. С. Багатопороговий алгоритм локалізації об’єктів прив’язки кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотного літального апарата. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 1 (49). С. 158–161.

 

2018

ФАХОВІ ВИДАННЯ

 1. Фурсова Т.М. Повышение усталостной прочности и эксплуатационной надежности ответственных деталей паровой турбины // Збірник наукових праць «Машинобудування». – Харків: УІПА. – 2018, № 21.– С. 91 — 97.
 2. Пугачова Т.Н., Бикова Т.И. Мероприятия по реконструкции турбин типа ПТ-60-130/13 ЛМЗ // Інтегровані технології та енергозбереження, 2018. — №1. – С. 62-69.
 3. Канюк Г. І., Мезеря А. Ю., Мельников В. Є. Аналіз нормативного забезпечення систем автоматичного регулювання гідрогенераторних установок ГЕС та ГАЕС // Збірник наукових праць «Машинобудування». – Харків: УІПА. – 2018, № 21.– С. 120 — 127.
 4. Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Іщенко В.С., Ковальчук С.Л., Сусла О.О. Нейромережеве управління електромеханічною системою з пружними зв’язками в кінематичних передачах // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. — Харків: ХУПС МО України. — 2018. – №1(152). — С.7-15.

2019

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Даниленко Ю., Любинський В., Мезеря А. Прогнозування розвитку галузей техніки для випереджувувальної стандартизації // Інженер – механик. – Минск. — №3 (84). – 2019. — С. 47 – 48.
 2. Olena Kovalenko, Gennady Kanjuk, Nataliia Antonenko, Olena Prokopenko, Vasyl Beziazychnyi. Training and professional development in the field of energy saving in the Ukrainian system of higher education // R&E-SOURCE Online Journal for     Research      and     Education. Special ISSUE 17, Dec. 2019, ISSN 2313-1640. P. 176-184.

https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/755

Статті у науковометричних базах

 1. Канюк Г.І., Андреєв О.В., Мезеря А.Ю., Прокопенко О.О., Антоненко Н.С. Узагальнення досвіду створення лабораторної бази для проведення занять з дисциплін професійного циклу при підготовці інженерів-педагогів для нафтогазової галузі // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. праць/ Укр. інж.-пед. акад.. — Х. 2019. №62, С. 24-35.

file:///C:/Users/7/Downloads/Pipo_2019_62_5.pdf

 1. Канюк Г.І., ВасилецьТ.Ю., Варфоломієв, О.О, Близниченко О.М, Толсторебров О.Т. Нечітке управління трьохмасовою електромеханічною системою // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 2(58). – С. 102-110. file:///C:/Users/7/Downloads/soivt_2019_2_15.pdf
 2. Канюк Г.І., ВасилецьТ.Ю., Варфоломієв, О.О, Близниченко О.М, Толсторебров О.Т. Розробка Fuzzy регулятора для трьохмасової електромеханічної системи з застосуванням MATLAB // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 3(59). – С. 55-63. file:///C:/Users/7/Downloads/soivt_2019_3_9.pdf
 3. В.М. Князєва, Г.І. Канюк, А.Ю. Мезеря,О.В. Андреєв Анализ нормативных документов по обеспечению эффективной работы насосных установок магистральных нефтепроводов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: нові рішення в сучасних технологіях. ХПІ –№5(1330). –2019. –С.27-34. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41511
 4. Фурсова Т.М. К вопросу о повышении эксплуатационной надежности ответственных деталей турбин АЭС // Збірник наукових праць. Машинобудування. УІПА–№ 23 . –2019. С. 88 – 93. file:///C:/Users/7/Downloads/Mashbud_2019_23_12.pdf
 5. Гулей О.Б., Васюченко П.В. Концептуальна модель формування поняття «паровий котел» і навчальна класифікація ознак цієї моделі // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. УІПА. — № 64, 2019. – С. 16 – 28. file:///C:/Users/7/Downloads/Pipo_2019_64_4.pdf
 6. Загребельна Л.І. Теоретическое исследование термодинамическихпараметров газоструйного газогенератора, работающего на сжиженном газе и воздухе // Інтегровані технології та енергозбереження, 2019. — №1. – С. 73 – 77 http://ite.khpi.edu.ua/article/view/165895/1652309
 7. Прилуцький Є. В. (студент ДЕА-Т18мг, під керівництвом Гулея О.Б.) Аналіз режимів роботи мікрогідроелектростанцій при паралельній роботі на автономній мережі // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 30 (69) Ч. 2 № 3 201 С. 14 — 19http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/part_2/5.pdf
 8. Канюк Г. И., Мезеря А. Ю., Мельников В. Е. Наукове обгрунтування та нормативне забазпечення енергоефективних режимів роботи систем автоматичного регулювання гідрогенераторних установок // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – № 2 (150). – С. 22-30. http://eee.khpi.edu.ua/issue/viewIssue/11971/6104
 9. Фурсова Т.М., Канюк Г.І. Питання енерго- і ресурсозбереження при вивченні спеціальних дисциплін // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – № 2 (150). – С. 37-44

http://eee.khpi.edu.ua/issue/viewIssue/11971/6104

 11. Kaniuk G.I., Mezeria A.Yu., Kniazieva V.M., Khoroshun D.M., Fursova T.N.  Unified basic software and hardware complex for precision energy sav-ing systems of automatic regulation and control // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – № 2 . – С.202-209.  Входить до наукометричної бази Web of Science

2020

Статті у зарубіжних виданнях країн ОЕСР

 1. Blyznychenko O.M, Korniush H.V., Blyznychenko H.S. The role of the English language in thermal power engineering as an employability and expertise booster // Colloquim-journal (Warszava, Polska) #10 (62). – 2020. –C. 52-55.
 2. Прокопенко О.О., Антоненко Н.С., Квітко Д.А. (студентка) Модель підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин)» з енерго- і ресурсозбереження.// Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne: colecție de lucrări științifice «ΛΌГOΣ» cu materiale conferinței științifice și practice internaționale (Vol. 3), 20 noiembrie 2020. Bucureşti, România: Platforma europeană a științei. С. 58 -62. file:///C:/Users/7/Downloads/6020-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-11271-1-10-20201123.pdf
 3. Viktoriia Kniazieva , Anton Chebotarev. IMPROVING THE EFFICIENCY OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS
  FOR LOW-POTENTIAL POWER PLANT COMPLEXES //  Colloquim-journal (Katowice, Poland ) #42. – 2020. –C. 426-434. http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/the_role_of_technology_in_the_socio-economic_development_of_the_postquarantine_world/80.

 

Статті у інших науковометричних базах

 1. Antonenko, H Hrinchenko, G Kanjuk, V Khomenko ENERGY WHICH IS CONVERTED BY THE HEAT PUMP AS A MEANS OF REDUCING COSTS FOR HEATING RESIDENTIAL BUILDINGSN // Збірник наукових праць. Машинобудування. Х.: УІПА.–№ 25 . –2020. С. 159-167

http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6342/1/242-Article%20Text-460-1-10-20200723.pdf

 1. Нечуйвітер М.М Аспекти стабілізації теплового стану корпусів циліндрів високого тиску парових турбін в пускових та змінних режимах // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – № 1 (1355) С. 58-63. http://mmtt.khpi.edu.ua/article/view/2222-0631.2020.1.08/210818
 2. Кобец Е.В., Загребельная Л.И. Исследование работы реактивной горелки, работающей на коксовом газе и сжатом воздухе // Интегрированные технологии и энергосбережение. – Х.: НТУ «ХПИ», 2020. №1 С. 47-53http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/49168/1/ITE_2020_3_Kobets_Doslidzhennia.pdf
 3. Фурсова Т.Н. К вопросу выбора чистоты поверхности сопловых и рабочих лопаток паровых турбин // Збірник наукових праць. Машинобудування. Х.: УІПА.–№ 25 . –2020. С. 152-158http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6339/1/241-Article%20Text-459-1-10-20200723.pdf
 4. Гулей О.Б. Вибір оптимального вугілля українського видобутку для парокисневої газифікації в стаціонарному шарі // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. К.‑ 2020. Том 31 (70) N 4 2020.‑ С. 141-147. http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/22.pdf

6. Промоскаль В..І., Близниченко О.М., Будко В.В., Бикова Т.І. Подання результатів контролю неметричними шкалами процесів в енерготехнології вугільних енергоблоків ТЕС // Метрологія та прилади, 2020, № 3(65). – С. 50

.

http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/the_role_of_technology_in_the_socio-economic_development_of_the_postquarantine_world/80