previous arrow
next arrow
Slider

Історія кафедри теплоенергетики та енергозберігаючих технологій УІПА

КВАЛІФІКАЦІЯ, АКТУАЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

Підвищення якісного складу колективу, нові дисципліни і створення сучасної лабораторної бази (1968- 1978 рр.)

Друге десятиліття в історії кафедри почалося з її поділу. На базі кафедри загальної теплотехніки були організовані дві кафедри: теплових електричних станцій (ТЕС), яку очолював канд. техн. наук, доц. Є.М. Новохацький, та промислової теплоенергетики (ПТЕ), якою завідував д-р.техн. наук, проф. С.Г. Вессельман. Поділ кафедри не призвів до скорочення навчального навантаження, а навпаки, воно істотно зростає за рахунок збільшення кількості денних занять і керування ознайомчою, технологічною та переддипломною практиками студентів денної форми навчання. Крім того, збільшується обсяг роботи викладачів (кураторство, навчально-виховна робота, НДР тощо).

Доц. Є. М. Новохацький доклав чимало зусиль для зміцнення професорсько-викладацького складу – на кафедру перейшли доц. Ф. М. Лебедєв, ас.3. А. Зав’ялова. Склад кафедри поповнили випускники аспірантури, які захистили кандидатські дисертації, І.Г. Шелепов, А.П. Назарчук, В.І. Тепляков, а також колишні співробітники ЦОКБ Харківського турбінного заводу, кандидати техн. наук О.Т. Секунда, О.Г. Кнабе і В.І. Мірошниченко.

З 1969 р. кафедру очолює  канд. техн. наук І. Г. Шелепов. Він продовжив роботу з формування складу викладацьких кадрів, і до початку 70-х рр. понад 70% педагогічного колективу кафедри становили викладачі з вченими ступенями і званнями, в тому числі доктори технічних наук,професори О. П. Чиркін та Я.А. Левін; кандидати технічних наук,доценти Л.І. Загребельна, О.П. Гридін. До роботи за сумісництвом був залучений д-р фіз. наук, проф. Н.С. Репалов. Кафедру поповнили і перші випускники денної форми навчання Т. І. Бикова, Ю.О. Щур, М.М. Нечуйвітер, С.П. Полковников, Л.М. Омельченко, Злотницький О.Д.

У ці роки розширювалася лабораторна база кафедри. В аудиторії №213 була обладнана навчальна лабораторія теплотехнічних вимірювань і автоматизації ТЕУЕС (відповідальний – викладач Промоскаль В.І.), виготовлені і змонтовані сім стендів, які забезпечували проведення дев’яти лабораторних робіт. У лабораторії котельних установок (відповідальний –  доц. Ф.М. Лебедєв) встановлено обладнання для лабораторних робіт з дослідження характеристик енергетичного вугілля і за оцінкою кратності природної циркуляції у моделі контуру циркуляційного котла.

У лабораторії парових і газових турбін (відповідальний – доц. О.Г. Кнабе) були встановлені демонстраційні стенди турбін і робочих лопаток, поставлена ​​лабораторна робота з дослідження їхніх вібраційних характеристик, а також  виготовлено і запущено навчальний стенд з дослідження теплового стану елементів турбоустановок.

 Завідувач лабораторії В.М. Мірлас та лаборанти В.В. Суркович і Є.О. Фотєєв брали активну участь у вищезгаданих роботах.

Постійний зв’язок з випускниками, з керівництвом та провідними фахівцями багатьох ТЕС і АЕС країни завжди допомагав кафедрі своєчасно враховувати в навчальному процесі актуальні проблеми виробництва енергії. Тому наприкінці 70-х років з ініціативи кафедри Рада інституту затвердила низку нових навчальних дисциплін, у тому числі: «Монтаж і ремонт енергообладнання», «Ядерні енергетичні установки», «Екологічне забезпечення ТЕУТЕС».

За участю співробітників кафедрина ТЕЦ-3 були проведені балансові та режимно-налагоджувальні випробування нового газомазутного котла № 9 та складено режимні карти цього котла із використанням газохроматичної апаратури, яку розроблено на кафедрі. Крім того, на діючому обладнанні ТЕЦ-3 була відпрацьована методика проведення лабораторної роботи «Теплові балансові випробування котельного агрегату», яка проводиться і на сьогодні.

Наприкінці 70-х рр. на ТЕС країни виникає тенденція до використання палива погіршеної якості, що супроводжувалося технологічними втратами у процесі його спалювання. Кафедра взяла участь у розв’язанні цієї проблеми шляхом модернізації топочно-пальникових пристроїв з ефективним контролем якості їхньої роботи. Так, проведена модернізація і реконструкція десяти пальників котлів № 6 та № 8 Криворізької ГРЕС (керівник – НазарчукА.П., відповідальний виконавець –м.н. с. Л.В. Морозова), розроблені методи контролю якості процесів горіння за допомогою хроматографічного аналізу його продуктів (впроваджено на Зміївській ГРЕС, керівник –доц. Промоскаль В.І., відп. вик.– ас. Щур Ю.О.). В умовах Кременчуцької ТЕЦ проведено дослідження та розробка методу електрохімічного газоаналізу для контролю процесу горіння мазуту (кер.– доц. Промоскаль В.І., відп. вик.– ас. Щур Ю.О.).

У 1978 р І.Г. Шелепов був призначений деканом енергетичного факультету, а кафедру очолив  доц. А.П. Назарчук.