Майбутнє України в значній мірі залежить від того, наскільки ефективною буде її енергетична галузь, наскільки ця галузь буде енергонезалежною та самодостатньою, і наскільки вона опанує сучасні революційні досягнення в енергетиці, як витрачатимуться запаси палива, потрібного для генерації електроенергії та теплоти сучасними тепловими та атомними електростанціями (ТЕС та АЕС).

До речі, на цих електростанціях виробляють майже 85 % всієї електричної і теплової енергії, потрібної Україні. Але це ще недостатньо – перетворити, навіть досить ефективно, хімічну або фізичну енергію різноманітних видів палива в Мегавати, що освітлять та зігріють наші оселі, увімкнуть телевізори і комп’ютери, зрушать поїзди метрополітену та таке інше. Усі можливі перетворення енергії треба виконати з мінімальним забрудненням навколишнього середовища, зі збереженням природних екологічних систем, що склалися на протязі багатьох тисячоліть, що давали життя безлічі поколінь наших пращурів, і які ми маємо максимально незайманими передати нашим нащадкам.

При цьому кожен Ватт енергії повинен бути використаний з максимальною корисністю, для нагальних потреб, а не на обігрів земної атмосфери, морів і океанів. Тому до теплоенергетики залучатимуть все більші матеріальні та інтелектуальні ресурси, без її розвитку не буде ані добробуту, ані незалежної могутньої країни.

В свою чергу сучасні технології генерації енергії сьогодні – це одна з найбільш високотехнологічних сфер діяльності людства, що не заважає їй при цьому бути однією з найбільш консервативних. Нам ще довго доведеться жити при традиційному енергетичному устрої, де першу скрипку гратимуть теплова та атомна енергетика. Мало того, роль теплоенергетики ще більше виросте за рахунок росту використання вугілля і і перспективних схем ядерних енергетичних реакторів. І все це, незважаючи на постійно зростаючу частку відновлюваних джерел енергії в сумарній її генерації, які, в свою чергу, розвиваються випереджаючими темпами.

Але у ланцюгу від копалини до електричної або теплової мережі головною ланкою завжди залишиться професіонал-теплоенергетик,обізнаний та досвідчений фахівець, носій таких знань та навичок, що нададуть йому змогу забезпечити найбільш оптимальну генерацію теплової та електричної енергії на існуючих ТЕС та АЕС, так і модернізацію та подальший розвиток цих станцій.

Такі спеціалісти мають опанувати широке поле діяльності – від проектування ТЕС та АЕС, їх монтажу та наладки, до експлуатації, проектуванню і перспективним науковим дослідженням. Необхідні для цього знання та навички узагальнюються поняттям «Теплоенергетика», до якого в першу чергу відносять:

Підготовка фахівців- теплоенергетиків на базі вищої школи дозволяє одержати фахівців, які мають базові знання з тепло – і масообміну в процесах генерації енергії, володіють навиками проектування та аналізу роботи теплоенергетичних установок ТЕС та АЕС, а з другого боку – які спроможні використовувати ці знання та навички при безпосередній експлуатації обладнання ТЕС та АЕС. Також ці фахівці взагалі мають бути спроможні вирішувати широке коло питань, пов’язаних з технологіями, управлінням, забезпеченням чистоти навколишнього середовища, досягненням економічних показників щодо проектування, експлуатації, модернізації та наукових досліджень на ТЕС та АЕС.

Випускники цієї спеціальності оволодівають навичками аналізу та синтезу складних специфічних систем, якими є сучасні ТЕС та АЕС і складові їх підсистеми – блоки, теплоенергетичні установки, окремі агрегати та прилади. У цих системах тісно перехрещуються якості технічного, наукового, економічного та соціального характеру, для чого підготовка таких фахівців має фундаментальний і комплексний характер.

Стисла характеристика навчального плануза спеціальністю144 «Теплоенергетика».

Навчальний план побудований за модульним принципом та включає такі групи навчальних дисциплін:

Фундаментальні дисципліни:

вища математика; фізика, хімія; основи інформаційних технологій та програмування.

Загально інженерні дисципліни:

теоретична механіка; матеріалознавство та технологія матеріалів; опір матеріалів; нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка; математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ; гідрогазодинаміка; тепломасообмін; теплопередача; метрологія та стандартизація; електротехніка та електроніка; теплотехнічні вимірювання та прилади; основи конструювання; основи екології.

Професійно-орієнтовані дисципліни:

паливо, топки та котельні установки; турбіни ТЕС та АЕС; теплові (ТЕС) і атомні електростанції (АЕС) та установки; тепломасообмінні апарати ТЕС та АЕС; ядерні енергетичні установки; технологія води на ТЕС; автоматизація та автоматичні системи управління тепловими процесами; теплофікація та теплові мережі; ремонт і монтаж теплоенергетичного устаткування; екологічна генерація енергії; енергозберігаючі і нетрадиційні технології в енергетиці.

Економічні, правові та соціальні дисципліни:

економіка енергетики; техніко-економічні основи теплоенергетики; безпека життєдіяльності; основи охорони праці; організація виробництва та менеджмент; основи конституційного права України.

Де в Харкові готують фахівців-теплоенергетиків вищої кваліфікації і що для цього потрібно вивчити. Кафедра «Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій» Української інженерно-педагогічної академі ї (УІПА).

Кафедра «Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій» УІПА випускає бакалаврів та магістрів за напрямом (спеціальністю) 144 «Теплоенергетика» за денною і заочною формами навчання.

Навчальним планом передбачена підготовка студентів за ступенем «бакалавр» зі строком навчання4 роки для денної форми нвчання та 5 років для заочної форми навчання. Навчання студентів проводять за такими програмами:

  1. Теплоенергетика;
  2. Енергетичний менеджмент;
  3. Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології в промисловості та в комунальному господарстві.

Випускник за освітнім рівнем «бакалавр» отримує кваліфікацію «бакалавр з теплоенергетики».

Навчальним планом передбачена підготовка магістрів теплоенергетики зі строком навчання 1,5 роки для денної і заочної форм навчання.

Випускник за освітнім рівнем «магістр» отримує кваліфікацію «Інженер-теплоенергетик-дослідник».

Навчальний процес в УІПА орієнтований на уніфікацію з європейськими освітніми вимогами і програмами, що підтверджується відповідними кваліфікаційними документами, які студент отримує після закінчення.

Враховуючи потреби галузі енергетики, кафедра ТЕ та ЕТ спеціалізує студентів за їх вибором, а також влаштовує на роботу за трьохсторонніми договорами з підприємствами за напрямками: експлуатація, ремонт і монтаж теплоенергетичного устаткування, автоматизація енергетичних процесів в теплоенергетиці, екологічно чисті технології виробництва енергії.

Велику увагу кафедра приділяє науковій підготовці студентів, які можуть випробувати себе в науці буквально з першого року навчання, як тільки у них виникне інтерес до цієї діяльності. Більшість колишніх і сьогоднішніх аспірантів нашої кафедри саме таким шляхом прийшли в науку.

Навчальний процес на кафедрі базується на поєднанні вивчення класичних теплоенергетичних дисциплін з рішеннями і підходами, які враховують досягнення і можливості сучасних технологій виробництва енергії.

Практично весь навчальний процес на кафедрі пов’язаний з широким застосуванням сучасних методів обчислень, обробки та подання інформації з використанням ПЕОМ Тематика бакалаврських кваліфікаційних магістерських дипломних проектів робіт в основному відповідає сучасним проблемам галузі енергетики модернізації і реконструкції ТЕС і АЕС з метою підвищення їх економічності, надійності, екологічності.

У теперішній час кафедра ТЕ та ЕТ займає провідні позиції в підготовці кадрів вищої кваліфікації за напрямом 144 – «Теплоенергетика» не тільки для енергетики Харківської області, але і всієї України.

За 60 років підготовки інженерів-теплоенергетиків на кафедрі ТЕ та ЕТ отримані такі результати:

Треба підкреслити, що перспективи розвитку навчальної дисципліни 144 «Теплоенергетика» нерозривно пов’язані з програмою розвитку паливно – енергетичного комплексу України на період до 2030 року, а також з урахуванням міжнародних вимог до вищої кваліфікації спеціаліста-теплоенергетика.

Звідси, пріоритетними темами для навчального процесу на кафедрі ТЕ та ЕТ визнані такі, що орієнтовані на модернізацію теплових електричних станцій, що знаходяться у дії. До цих тем відносяться такі:

Метою освітньої програми спеціальності 144 «Теплоенергетика» є інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми комплексного характеру у галузі теплоенергетикиВ кінцевому рахунку, магістри за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» отримають здатність:

Також фахівці за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» отримують:

Проблема підготовки фахівців вище зазначеної спеціальності актуальна саме зараз, коли конкуренція ринку постійно вимагає реформування, як у сфері освіти, так і у сфері теплоенергетики.

УІПА накопичений великий досвід з підготовки відповідних фахівців. Наші випускники отримують необхідну підготовку для професійної діяльності на промислових підприємствах енергетичної галузі, а саме: на ТЕС та АЕС, теплоенергетичних об’єктах промислово-житлових комплексів країни, котрі виробляють теплову та електричну енергію та відпускають тепловим споживачам; організаціях і фірмах різних форм власності, а також працювати у навчальних закладах середнього і вищого рівню.

Відповідно до Класифікатора професій, фахівці зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» можуть займати такі посади:

Дорогий абітурієнт! Якщо ти прочитав цей матеріал і тебе зацікавила спеціальність 144 «Теплоенергетика», подивися розділи на цьому сайті, присвячені пристрою і роботі основних елементів ТЕС – паровому котлу і паровій турбіні. Буде цікаво і пізнавально.

У будь-якому випадку, бажаємо тобі не помилитися у виборі майбутньої професії!